Blogg för verksamheten - osorterad

Vi visar Winzip Senses! Se den före 21 januari.

Att dela historia.

Vi befinner oss mitt i ett historiskt skeende, en pandemi som påverkar oss alla och som kommer att vara en viktig del i våra framtida berättelser om oss själva. Både på personligt, nationellt och globalt plan. Samtidigt krymper vardagen för många och fylls av ständiga anpassningar, omvärderingar och inställda planer. När utställningar och andra publika verksamheter tvingats stänga begränsas våra möjligheter att med hjälp av konst och kultur vidga våra perspektiv och möta nya idéer när det behövs som mest.  

 Därför vill vi passa på att återbesöka projektet Shared History *(2017-2018), som med avstamp i de stora flyktingströmmarna 2015 undersökte hur pågående historiska skeenden kan tolkas och gestaltas. I projektet sammanfördes nyanlända och etablerade konstnärer i Östersjöregionen för att tillsammans finna uppslag för nya konstnärliga gestaltningar.   

   

I verket Winsip senses, av Vanja Sandell Billström och Reza Hazare, får vi ta del av två olika perspektiv som visar personliga betraktelser mitt i ett historisk skeende. Filmens teman har väldigt stor relevans för den tid vi lever i nu. I konstnärernas berättelser och bilder spelar känslan av isolering en stor roll. Lägenhetens väggar och vardagens föremål ges nya tvetydiga betydelser och blir både en trygghet och en mur mot omvärlden. När vi just nu upplever en annan kris, en pandemi som tvingar oss att avskärma oss från varandra fysiskt, kan vi se filmen från en ny horisont.
 

Nu har du möjlighet att se filmen Winzip Senses hemifrån!
Den är tillgänglig till och med 21 januari 2021.

Se filmen här!


 

Vanja Sandell Billström och Reza Hazare, en av Shared Historys konstnärsduos byggde sitt konstnärliga samarbete på att dela berättelser. Deras metod för att utforska olika tolkningar av “shared history” var att turas om att vara den som lyssnar och den som berättar. Frågor om privilegier, ansvar och hur både minnen och kroppar deformeras av att leva under press som en följd av stress eller flykt, var centrala utgångspunkter varifrån deras personliga betraktelser växte fram.


Installationsbild från utställningen Shared History på Färgfabriken

 ---  

*Projektet Shared History var ett samarbete mellan Färgfabriken, LCCA i Lettland och Baltic Sea Cultural Centre i Polen, delfinansierat av EUs program Kreativa Europa.

 

Continue reading
  1254 Hits

Färgfabriken i samarbete med Nationalmuseum

Arkadien - Ett förlorat paradis

Visas på Nationalmuseum 17 september 2020–17 januari 2021

Fabriken. Utsikt från Waldemarsudde mot gamla Saltsjökvarn, Prins Eugen. Olja på duk. NM 4239

Färgfabriken och Nationalmuseum inledde ett samarbete våren 2019 med fokus på att utforska och vad den historiska och samtida konsten vittnar och lär oss om naturresurser och klimatpolitik. Erfarenhetsutbytet mellan dessa två institutioner tydliggör också behovet av samarbete mellan olika arbetsmetoder som aktivt kombinerar ett kritiskt och symbioiskt tänkande. Sist men inte minst handlar det om ett samarbete som uppstår ur den ömsesidiga nyfikenheten, respekten och ödmjukheten för varandras sätt att förstå och delta i samtiden.

Samarbetet mellan Färgfabriken och Nationalmuseum manifesteras på olika sätt. Nu till hösten 2020 genom utställningen Arkadien - Ett förlorat paradis på Nationalmuseum. Genom temat Hinterland har Färgfabriken valt verk i Nationalmuseums samlingar som knyter an till frågor om naturresurser och klimatpolitik. Temat Hinterland vidareutvecklas av Färgfabriken genom undersökningsprogrammet och utställningen Symbiosis våren 2021.

Utställningen Arkadien – Ett förlorat paradis handlar om verklighetsflykt och en evig längtan bortom civilisationen. Den belyser myt, dikt och kärleksberättelser och ställer frågor om människans roll i naturen – då och nu. Motiven är landskap och natur, men om man tittar närmre går det även att upptäcka episoder hämtade från sagor och litteratur som utspelar sig i gläntorna.

De mer idébaserade diskussionerna kring människa och landskap fördjupas i utställningen genom ett samarbete med Färgfabriken. Utställningen lämnar här Arkadien för att undersöka det industrialiserade samhällets relation till naturen på temat hinterland. Ett antal verk ur Nationalmuseums samlingar av konstnärer som Prins Eugen, Axel Sjöberg och Anna Boberg diskuteras och visas utifrån samtida diskussioner om naturresurser, urbanisering och klimatfrågor. Här visas också samtida bilder av fotografen Suvra Kanti Das från Bangladesh.

Foto av Suvra Kanti Das

Till utställningen ges en rikt illustrerad publikation ut som presenterar temat Arkadien ur olika perspektiv. Författare är Martin Olin, Anna Blennow, Helen Langdon, Daniel Prytz och Daniel Urey (Färgfabriken). Malte Persson bidrar med dikten Aeneas i Arkadien som är en poetisk kommentar till utställningens bilder och teman och som publiceras för första gången.

 

Continue reading
  1869 Hits