• Översikt projekt

Färgfabriken Projekt

Färgfabriken verkar inom områdena konst och arkitektur och med frågor som berör samhällsutveckling. Under årens lopp har vi sett att vår verksamhet har fyllt ett tomrum. Ett tomrum där en kulturorganisation kan ge injektioner och bidra till att skapa nya idéer och koncept, vilket resulterar i till exempel utställningar, publikationer och seminarier. I vissa fall leder det till verksamheter som utvecklas utanför Färgfabrikens väggar. Färgfabriken har över tjugo års erfarenhet av att arbeta tvärsektoriellt, med ett metodarbete som bygger på ett brett nätverk och samverkan mellan olika intressen.

Projekten är initierade av oss själva eller kommer till genom samarbeten och uppdrag. Vi samarbetar med statsvetare, konstnärer, forskare och många andra kompetenser i Sverige och utomlands. Under de senaste åren har vi samverkat och fått stöd av ett flertal olika organisationer och företag med olika inriktningar som exempelvis: Challenges Forum, Vasakronan, Svenska Institutet, Sweco, UD, Stockholms Stadsbyggnadskontor. För mer information om hur vi arbetar och resultaten, se exempel nedan.

Bild ovan: Projektet Mission in Motion när det visades på FN-högkvarteret i New York, 2016.

Symbiosis

Symbiosis

I projektet Symbiosis möts olika idéer och kunskapsområden för att utforska hur ett "symbiotisk tänkande" kan prövas och gestaltas.

Läs mer

Lyssna

Lyssna

Konsthallen Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall i ett samarbete med fokus på hur vi emotionellt upplever och kommunicerar klimatförändringar.
Omställningen till en klimatneutral framtid kräver inte bara strukturella åtgärder utan också en allt mer sammanhängande klimatförståelse där vetenskaplig fakta hänger samman med våra känslor. På så sätt kan vi människor behandla känslan av sorg för det som är förlorat, men framförallt förmår vi att kanalisera våra känslor av hopp till handling. Lyssna skapades därför som ett forum där ungdomar, forskare och konstnärer tillsammans utforskar och skildrar erfarenheter och känslor i relation till klimat och platser.

Läs mer

Lövholmen

Lövholmen

Liljeholmen var Stockholms första industriförort. Lövholmen är idag är den sista resten av det gamla industrilandskapet. Sedan 1995 har Färgfabriken verkat här, i lokaler från 1895. Det senaste decenniet har industrierna successivt flyttat ut. På 23 000 kvm finns sex olika markägare. Planering inför kommande exploatering och medborgardialog har påbörjats. Området är på ytan nedgånget, men det är också ett faktum att Lövholmen är en kreativ hubb, med ca 300 kreatörer som verkar i några av de gamla industrilokalerna. Platsen Lövholmen låter oss sätta ljuset på en rad frågor som för Stockholm och många andra städer i världen är centrala för framtidens urbana miljöer.

Läs mer

New Urban Topologies

New Urban Topologies

Världen urbaniseras i en rasande fart. I takt med denna utveckling växer behovet av att undersöka våra städer ur olika perspektiv. Framförallt genom att koppla ihop frågor om demokrati, ekonomisk och social segregation med städernas fysiska struktur. Färgfabrikens internationella program tar sig an utmaningar som saknar metoder för dialog mellan stadens olika röster och intressen. New Urban Topologies har verkat i Baltikum, Östeuropa, Balkan, Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien. I städer med stora demokratiska utmaningar, exempelvis hotade offentliga rum, brist på transparens och miljöfrågor. New Urban Topologies söker alltid nya vägar att formulera samhälle och stad, och det är i kontakten mellan människor som inspiration och idéer föds.

Läs mer

Expanded Societies

Expanded Societies

Expanded Societies handlar om framtidens hållbara, smarta, uppkopplade samhälle. Ett teknikdrivet samhälle som tar tillvara på planetens resurser på ett effektivt och miljövänligt sätt. Projektet kommer att undersöka hur tekniken påverkar våra liv, men är mer än ett teknikforum. Avsikten är att scanna av vad som händer nu och inom en nära framtid, utifrån olika perspektiv och att fånga upp aktuell forskning och tendenser. Genom att koppla ihop olika områden och kompetenser ges en överblick och helhetsbild av en utveckling som är så snabb att den är svår att överblicka. Vi vill skapa nya möjligheter och positiva konsekvenser för framtiden.

Läs mer

Shared History

Shared History

Samtida europeiska samhällen sammanfogas med flyktingars erfarenheter, för att skapa förutsättningar för ”shared history”. Shared History är ett ämnesöverskridande projekt med ambitionen att sammanföra och konstnärligt tolka olika erfarenheter och reaktioner i relation till flyktingsituationen som just nu starkt påverkar, formar och delar EU:s medlemsstater på både politisk och vardaglig nivå. Detta kommer undersökas konstnärligt genom att sammanföra etablerade konstnärer från Sverige, Polen och Lettland med konstnärer som nyligen anlänt som flyktingar – med målet att undersöka och gestalta hur aspekter av migration och integration sammanförs i ny och gemensam historia!

Läs mer

INCOME

INCOME

Hur ser en användbar förståelse av ungdomsarbetslöshet ut i Europa idag? Hur kan vi stärka unga och inge hopp kring dessa frågor i en tid där det talas om en "förlorad generation" och vi får en ständig ström av alarmerande statistik? INCOME-projektet agerar i brytpunkten mellan kultur och ekonomi genom att undersöka och utveckla idéer kring formatet och begreppet ”co-working”-spaces, på jakt efter nya idéer och möjligheter. Metoderna innefattar erfarenhetsutbyte kring metoder och organisationernas olika arbetssätt. Med en eklektisk blandning av medlemmar från hela Europa ges möjlighet att utforska nya sätt att uppnå bättre hållbarhet och möjligheter inom arbetsmarknaden samtidigt som vi undersöker format, gränser och metoder de roller som kulturinstitutioner och kulturell infrastruktur kan spela inom dessa frågor. Utgångspunkten är en kritisk översikt över var området, inklusive en analys av hur vi talar om begrepp som "ungdom", "arbetslöshet" eller ”co-working” i en europeisk kontext.

Läs mer

Building Blocks

Building Blocks

Building Blocks är ett utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur. Innehållet har vuxit fram utifrån frågor om hur normer och förväntningar styr arkitekturen idag. Vi vill undersöka relationen mellan arkitekten och beställaren och testa arkitekturens gränser och möjligheter. Detta gör vi genom att låta barn och ungdomar mellan 5 och 16 år agera beställare. Arkitekterna tolkar barnens önskemål och visioner. Resultatet av samarbetet presenteras i utställningen i form av storskaliga byggnader. Hösten 2016 genomförs ett Building Blocks i Burma.

Läs mer

ADA Center Mostar

ADA Center Mostar

Färgfabriken har initierat och deltar i uppbyggnaden av ett nytt kulturcenter i Mostar, Bosnien-Hercegovina, i samarbete med den nybildade organisationen ADA (Center for Architecture, Dialogue and Art) www.cadamostar.com. Verksamheten arbetar med olika kulturprogram som innefattar konst, arkitektur och urbanism. På detta sätt vill ADA stärka kulturens roll i Mostar genom workshops, seminarier, diskussioner och utställningar.

Läs mer

Experiment Stockholm

Experiment Stockholm

Experiment Stockholm undersöker och prövar nya idéer och ställer frågor om hur Stockholm utvecklas och formas. Vilka bilder och nya berättelser om ett framtida Stockholm kan vi skapa tillsammans? Det räcker kanske inte med att finjustera – vi måste skapa visioner och våga experimentera! Både i den stora och den lilla skalan. Experiment Stockholm är ett laboratorium där många aktörer kan mötas i en experimentell miljö - genom utställning, debatter och seminarier. Här möter konsten samhällsplaneringen frågorna blir tillgängliga för en bred publik.

Läs mer

Stockholm on the Move

Stockholm on the Move

Stockholm on the Move är prövar nya idéer och ställer frågor om hur Stockholm utvecklas och formas. Vad är Stockholm i ett lokalt, regionalt eller globalt sammanhang? Hur samspelar infrastruktur, byggande, miljö och kulturliv? Vilket samhälle bygger vi för kommande generationer? Stockholm on the Move är ett laboratorium där många aktörer kan mötas i en experimentell miljö, genom utställningar, debatter och seminarier – både i Stockholm och på andra platser i världen.

Läs mer

Self Build City

Self Build City

Färgfabriken bidrar i arbetet med ett kvalitets- och gestaltningsprogram till stadsdelen Alsike i Knivsta Kommun. Programmet tar fasta på arkitekturens och kulturens potential att bidra till mer inkluderande och attraktiva stadsrum. Möjligheten att låta nyanlända och ungdomar själva vara med och bygga undersöks. En samtida, urban version av egnahemsbyggandet. Hur kan vi rent praktiskt bygga inkluderande och hållbara stadsdelar? Studien vill lyfta fram dolda resurser. Vilka mänskliga och samhällsekonomiska vinster finns i nytänkande samarbeten? Kan vi bygga på andra sätt än vi brukar? Följa en annan logik? Vi undersöker byggteknik, utbildningsform, finansiering, upplåtelseformer. Vilka etablerade ”sanningar” kan utmanas?

Läs mer

Patchwork of Narratives

Patchwork of Narratives

Patchwork of Narratives: When you enter a city you enter a story är ett undersökande projekt vars ambition är att utvidga våra föreställningar om staden. Det uppmanar oss att avläsa staden bortom dess materiella struktur. För en stad är mer än så! Den är ett kulturellt betingat lapptäcke som väver samman den materiella infrastrukturen med minnen och förväntningar. Vår utgångspunkt är två städer: Beirut och Mostar. Erfarenheterna samlades under hösten 2014 i utställningar i respektive stad, som skildrar deras urbana lapptäcken och lyfter fram visioner och potentiella urbana lösningar som möjliggör integration. En gemensam utställning på Färgfabriken visades 2015, vilken synliggjorde de tankegångar som framkommit och satte dem i relation till vår egen stad, Stockholm.

Läs mer

20 Years of United Nations Mine Action Service

20 Years of United Nations Mine Action Service

Färgfabriken ställer ut i FN:s högkvarter i New York. I samarbete med Challenges Forum har Färgfabriken utvecklat utställningen 20 Years of United Nations Mine Action Service: Needs Driven and People Centred with a Mission to Save and Protect Lives som fokuserar på United Nations Mine Action Service (UNMAS) 20-åriga arbete sedan dess etablering av FN Generalförsamling 1997.

Läs mer

Mission in Motion

Mission in Motion

Våren 2016 producerade Färgfabriken en utställning som visades i FN:s högkvarter i New York, i samarbete med Challenges Forum. Utställningen Mission in Motion: Peace Made Possible fokuserar på Peace Operations och de utmaningar som FN, andra internationella aktörer och människor i konfliktområden måste förhålla sig till, med målet att bättre förstå och kommunicera berättelserna bakom fredsoperationer. Med dess utmaningar där det finns så många lyckade insatser men även tillkortakommanden.

Läs mer

Baltic Dimensions

Baltic Dimensions

Under hösten 2013 inledde sex kulturinstitutioner i Östersjöregionen ett parnterskap med fokus på konst, medborgarengagemang och stadsplanering. Detta Östersjönätverk formulerade en gemensam strategi för att utveckla, stärka och vårda ett internationellt samarbete som syftar till att främja demokrati och berika dialogen i de urbaniseringsprocesser som pågår i regionen. Den gemensamma strategin och en gemensam jämförande analys lade grunden för den forskning som bedrevs under våren 2014, som i sin tur pekar ut riktningen för framtida verksamhet och ytterligare partners. Under samarbetsparaplyt Baltic Dimensions genomförs program i olika städer kring vårt gemensamma hav.

Läs mer